VIZSGAKÉRDÉSEK

Fizika 2, Vegyészmérnöki Kar.

 1. O. fõtétel, hõmérõ, empirikus hõmérséklet. I. fõtétel,
 2. II.fõtétel, termikus hatásfok, abszolut hõmérséklet.
 3. Reverzibilitás, irreverzibilitás, a maximálisan kinyerhetõ munka, általánositott entrópia.
 4. Mérleg egyenletek, megmaradási törvények.
 5. Entrópiaprodukció. Termodinamikai erõk és áramok. Az egyensúly feltételei.
 6. Lineáris vezetési törvények, reciprocitási relációk.
 7. A hõvezetés és a diffúzió.
 8. A hõmérsékleti sugárzás.
 9. Termoelektromos effektusok.
 10. Statisztikus leirás, fázistér, sebességeloszlás, sûrûségfüggvény.
 11. Mikro- és makroállapot. Termodinamikai valószinûség.
 12. A fény természete. A hullámegyenlet levezetése a Maxwell egyenletekbõl. Terjedési sebesség homogén, izotróp, szigetelõ közegben.
 13. A geometriai optika alaptörvényeinek levezetése a Fermat elvbõl.
 14. A fénysugár útja inhomogén közegben. Eikonal egyenlet.
 15. A geometriai optika alaptörvényeinek levezetése a Huygens elvbõl.
 16. Általános leképzõ rendszer. Hengerszimmetrikus rendszer. Szimmetrikus rendszer. Fókusztávolság, fókuszpont, fókuszsík, fõsík. Nevezetes sugarak. Képszerkesztés.
 17. Nagyítás. A távolságtörvény szokásos alakjának levezetése.
 18. Tükrök. Gömbtükör távolságtörvényének levezetése.
 19. Gömbsüveg alakú törõfelület, leképzési törvény. A lencsetörvény levezetése.
 20. Két vékony lencsébõl álló rendszer. Távcsõ, mikroszkóp. Lencsehibák.
 21. Az elektromágneses térmennyiségek hely- és idõfüggése síkhullám esetén.
 22. Maxwell-egyenletek alakja homogén, izotróp szigetelõkben monokromatikus síkhullámra.
 23. Elliptikusan poláros, síkban poláros és cirkulárisan poláros hullám.
 24. Fényvisszaverõdés és törés a hullámoptikában.
 25. Teljes visszaverõdés a hullámoptikában.
 26. Komplex permittivitás. Frekvenciafüggés. Abszorbeáló közeg. Lambert-Beer törvény. Vezetõ közeg. A töltésmegmaradást kifejezõ kontinuitási egyenlet. Abszorpció vezetõ közegben.
 27. Interferencia. Interferenciatag. Az interferencia feltételei.
 28. Elhajlás rácson.
 29. Elhajlás résen. Felbontóképesség.
 30. Fresnel-féle zónák. Zónalencse.
 31. A geometriai optika mint a hullámoptika határesete.
 32. Részecske és hullám összerendelése, de Broglie-féle hullámhossz.
 33. Schrödinger egyenlet. Hullámfüggvény, operátorok.
 34. Relativitás elve, Lorentz-transzformáció. A Minkowski-tér.
 35. Relativisztikus tömeg, impulzus, energia, és a megmaradási törvények.

BELÉPÕ KÉRDÉSEK

Fizika 2, Vegyészmérnöki Kar.

 1. Termodinamika O. fõtétele.
 2. Termodinamika I. fõtétele.
 3. Termodinamika II. fõtétele.
 4. Extenzív mennyiségek.
 5. Elemi munka.
 6. Zárt rendszer, nyitott rendszer.
 7. Tökéletes gáz.
 8. Termodinamikai valószinûség.
 9. Az egyensúly feltételei.
 10. Entrópianövekedés törvénye.
 11. Fourier hõvezetési törvénye.
 12. A termikus sugárzás Kirchhoff-féle törvénye.
 13. A Stefan-Boltzman törvény.
 14. Onsager-féle lineáris törvény.
 15. Kereszt-effektusok.
 16. Onsager-féle reciprocitási relációk.
 17. A geometriai optika három alaptürvénye.
 18. Abszolut és relatív törésmutató.
 19. Fermat elv.
 20. Huygens-Fresnel elv.
 21. Leképzõ rendszer fogalma. Valódi és virtuális kép /tárgy/.
 22. Nagyítás. Szimmetrikus leképzõ rendszer távolságtörvénye.
 23. Képszerkesztés tükröknél.
 24. Képszerkesztés lencséknél.
 25. Monokromatikus síkhullámot jellemzõ mennyiségek és a közöttük lévõ összefüggések /periódusidõ, frekvencia, körfrekvencia, hullámhossz, hullámszám, cirkuláris hullámszám, k vektor, terjedési sebesség/.
 26. Az elektromágnesess térmennyiségek viselkedése két szigetelõ közeg határán.
 27. Milyen beesési szögnél lesz a visszavert fény síkban polarizált? /Brewster törvénye./
 28. Teljes visszaverõdés.
 29. Bohr-féle atommodell.
 30. Hullámcsomag sebessége.
 31. Diszperziós reláció.
 32. de Broglie-féle hullámhossz.
 33. Schrödinger egyenlet.
 34. Hullámfüggvény értelmezése.
 35. Saját értékek, saját függvények, sajátérték-egyenlet.
 36. Lorentz transzformáció.
 37. A relativisztikus tömeg.
 38. Tömeg-energia ekvivalencia .