Fizikai Alapismeretek

Szabadon választható tárgy. Elõkövetelmény, számonkérés, kredit nincs.

Jegyzet: Farkas Henrik - Wittmann Marian: Fizikai Alapismeretek, Mûegyetemi Kiadó, 60947.

Régebben a Vegyészmérnöki Karon a fizikából volt felvételi, ám mintegy 10-15 évvel ezelõtt ez fokozatosan megszûnt. Ezért a hallgatók középiskolai fizikai elõismeretei igen széles szórást mutatnak. A Fizikai Alapismeretek tárgy bevezetésének legfontosabb célja az volt, hogy a fizikából gyengébb elõismerettel rendelkezõ hallgatók számára megkönnyítse a felzárkózást.

A tárgy a középiskolai fizika legfontosabb részeivel foglalkozunk. Az elméleti ismereteket fizikai feladatokon, demonstrációs kísérleteken keresztül is szemléltejük. Bár az ismeretek döntõen középiskolai jellegûek, a szemléletmód inkább egyetemi, az általánosan érvényes, felsõsõbb matematikát igénylõ megfogalmazásokat is megemlítjük. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók is befolyásolják a tárgyalásra kerülõ témákat. A tárgy halllgatói között rendszerint kerülnek olyanok is, akiknek nincs szükségük felzárkóztatásra, õket a fizika iránti érdeklõdés motiválja, a tárgy fõ célján kivül az õ érdeklõdésükre is építünk.

Témakörök, címszavak:

Idõben változó fizikai mennyiségek változási sebessége, átlagértéke, átlagos változási sebessége. Szinuszosan változó mennyiségek amplitudója, frekvenciája, fázisa. Vektormennyiségek komponensei, nagysága, szöge. Vektoralgebra, skaláris és vektoriális szorzat.

Skalárterek szintvonalai, vektorterek vektorvonalai, fluxus.

Kinematikai alapfogalmak. Körmozgás. Hajítások. Körmozgás gravitációs centrum körül.

Mechanikai feladatok csigákkal, kötelekkel. Ütközések. Súrlódás. Rezgések, hullámok.

Merev testre ható erõk összegezése. Forgatónyomaték. Tömegközéppont, tehetetlenségi nyomaték. Forgómozgás.

A nyomás. Hidrosztatikai nyomás, közlekedõedények.

Coulomb törvény. Elektromos erõvonalak, potenciál. Kapacitás, kondenzátorok. Egyen- és váltóáramú körök. Elektromágneses hullámok.

A klasszikus fizika határai, relativisztikus és kvantumfizikai jelenségek.