ELEKTRODINAMIKA

Vizsgakérdések

 1. A Maxwell-egyenletek lokális és globális alakja. Az elektrodinamika felosztása a Maxwell-egyenletek alapján.
 2. Elektromos alapjelenségek: megosztás és polarizáció, Coulomb törvénye, elektrosztatikus erőtér, pontszerű töltés tere.
 3. Az elektromos megosztás vektora. A dielektromos indukció fluxusa, az elektrosztatika első alaptörvénye, Gauss-tétel.
 4. Elektromos töltéssűrűség. Elektromos feszültség. Az elektrosztatika második alaptörvénye, az elektromos potenciál.
 5. Ekvipotenciális felületek. A töltés elhelyezkedése,  a térerősség és a potenciál a vezetőkön. Vezetőgömb erőtere és potenciálja, csúcshatás.
 6. Kapacitás, kondenzátorok. Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása. Eredő kapacitás.
 7. *Gömbkondenzátor, hengerkondenzátor tere és kapacitása..
 8. Az elektromos dipólus. Tetszőleges töltésrendszer potenciálja. Az elektromos tér energiája.
 9. *Az elektrosztatika alaptörvényei felületi töltéseloszlás esetén.
 10. Elektromos tér anyagi közegben. Elektromos szuszceptibilitás és permittivitás. A dielektromos polarizáció vektora.
 11. Stacionárius elektromos áramok. Az általános Kirchhoff-féle csomóponti és huroktörvények levezetése a lokális Maxwell-egyenletekből.
 12. Elektromos áram fémekben. Ohm törvénye. Áramforrások. Az áramkör aktív és passzív tagjai. A Kirchhoff-féle huroktörvény ohmikus ellenállások és ideális telepek esetén.
 13. Az áramsűrűség fogalma. Az Ohm-törvény differenciális alakja.
 14. Az elektromos áram elektrolitokban, Faraday törvényei. Az Ohm-törvény globális alakja.
 15. Elektromos áram gázokban. A félvezetők áramvezetése, a sávmodell.
 16. Az elektromos áram munkája és teljesítménye, Joule törvénye globális és lokális alakban. Érintkezési elektromosság. Termoelektromos jelenségek.
 17. Stacinárius áram mágneses tere. Az Oersted-kísérlet. Az Ampčre-féle gerjesztési törvény. Egyenes vezető és szolenoid mágneses tere.
 18. *Laplace elemi törvénye és a Biot-Savart-törvény. Egyenes vezető terének számítása.
 19. A mágneses tér erőhatása áramtól átfolyt vezetőre és mozgó töltésre. Áramok közötti erőhatások.
 20. Magnetosztatika, magnetosztatikai tér anyagi közegben. Anyagok mágneses tulajdonságai.
 21. E, D, H és B mérése anyagi közegben. Az elektromágneses tér energiasűrűsége.
 22. Az elektromágneses indukció, kölcsönös indukció, önindukció.
 23. Indukciós tekercs és a mágneses tér energiája.
 24. *Bekapcsolási jelenségek tekerccsel és kondenzátorral.
 25. Váltakozó áramok, váltakozó áramú áramkörök. Komplex számítási mód.
 26. A váltakozó áram munkája, teljesítménye.
 27. *Gyorsan változó elektromágneses terek. Rezgőkör, elektromágneses hullámok. A hullámegyenlet levezetése a Maxwell-egyenletekből.
 28. *A töltés- és energiamérleg levezetése a Maxwell-egyenletekből.

________________________

* Emelt szintű vizsga esetén.